Archive
2001  2007 
2002  2008 
2003  2009 
2004 / 2005  2010 
2006    
     
2011 / 2012 Results
Chichester RTV 23.01.11 WS #4 Slab Common RTV 16.10.11 WS #1
Aldermaston Interclub RTV 20.02.11 WS #5 Brick Kiln RTV 20.11.11 WS #2
Hogmore RTV 17.04.11 SS #1 Steep Marsh RTV 18.12.11 WS #3
Kingsclere RTV 08.05.11 SS #2 Aldermaston RTV 22.01.12 WS #4
Brick Kiln RTV 19.06.11 SS #3 Hook End RTV 19.02.12 WS #5
Winchester RTV 17.07.11 SS #4 Brick Kiln RTV 11.03.12 WS #6
Nellies Dell RTV 28.08.11 SS #5 Hogmore RTV 08.04.12 SS #1
Majors CCV 18.09.11   Dave Cuthbert Memorial RTV 06.05.12 SS #2
Aldermaston RTV 25.09.11 SS #6 Dave Cuthbert Memorial Tyro 07.05.12  
SWLRC Mendip Challenge 2011 RTV/CCV   ALRC National Rally 02 - 04.06.12  
    Winchester RTV 23.07.12 SS #3
    Summer Rally RTV, Night Trial and Tyro SS #4
    Steep Marsh RTV 23.09.12 SS #5
    Slab Common RTV 21.10.12 WS #1
    Aldermaston RTV 18.11.12 WS #2
    Longmore RTV 16.12.12 WS #3

WS - Winter Series
SS - Summer Series