Aldermaston RTV 18.11.12 - WS2
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tot
Position
Andy Bunyan
10
1
0
1
2
0
0
0
1
5
1st in Class 10
Martin Millerin
10
0
1
2
2
0
0
3
0
8
2nd in Class 10
Kevin Wood
4
0
1
1
5
0
0
3
0
10
1st in Class 4
David Lindsay
4
0
0
1
2
0
5
3
0
11
2nd in Class 4
Alan Braclik
4
0
10
1
1
0
0
0
1
13
 
Chris Homewood
4
0
1
3
2
0
0
8
1
15
 
Jack Dewdney
4
0
2
1
2
5
0
8
0
18
 
Garry White
5
0
8
2
2
2
0
4
1
19
1st in Class 5
Steve Aston
5
3
10
2
2
3
0
0
0
20
2nd in class 5 - Niall's charitable Spanner man award: Steve Aston & Hugh Davies (Discovery Roll over)
Joe Stacey
5
0
11
0
1
2
0
3
5
22
 
Niall Banyard
10
1
1
8
2
0
2
8
1
23
 
Hugh Duffett
4
0
11
1
1
0
3
8
1
25
 
Russell Vare
10
1
4
2
2
0
3
8
5
25
 
Andy Bridger
10
6
11
3
2
0
0
4
0
26
 
Simon Phillips
6
9
7
2
5
3
8
4
44
 
Hugh Davies
5
4
11
4
5
8
3
8
3
46
Niall's charitable Spanner man award: Steve Aston & Hugh Davies (Discovery Roll over)
Chris Johnson
4
1
11
3
8
6
6
6
6
47
 
Barrie Webb
5
0
11
3
8
8
7
8
5
 
50
Class awards: 4, 5 & 10
Setting Out - Ian Joyce, Matt Hewitt, Pete (mate) Brayford, Naill Banyard, Allan Strachan, Dave Lindsey, Steve Aston
Officials - CoC - Matt Hewitt, SoM - Sarah Duffett, CM - Mark Furnell, Scrutineer - Matt Hewitt, Marshals - Neville Dewdney, Dave Scoffield