Aldermaston RTV 22.01.12 - WS4
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tot
Position
Tim Whishaw
4
1
0
0
2
6
1
2
1
13
1st overall and Class 4 winner
Jack Dewdney
10
0
6
1
0
6
2
4
7
26
1st in Class 10
Hugh Duffett
4
0
2
2
0
6
2
11
7
30
2nd in Class 4
Russell Vare
10
1
6
2
2
6
2
4
7
30
2nd in Class 10
Neville Dewdney
7
7
3
0
3
6
2
11
1
33
 
Dave Lindsay
4
0
6
0
0
6
4
11
7
34
 
Kevin Wood
4
8
1
0
0
6
2
11
7
35
 
Chris Homewood
4
0
1
1
9
6
11
4
8
40
 
Garry White
5
1
1
2
2
6
10
11
7
40
1st in class 5
Simon Brown
5
4
0
2
2
9
9
9
7
42
2nd in Class 5
Alan Braclik
4
7
1
8
0
6
11
11
1
45
 
Ashley Bartlett
5
7
6
7
3
3
2
9
8
45
 
Darren Foley
10
8
6
0
9
6
1
11
7
48
 
Martin Millerin
10
7
10
1
0
6
11
11
7
53
 
Richard Aston
5
0
6
7
9
-
-
-
-
-
Retired
Joe Stacey
5
0
2
0
-
-
-
-
-
-
Retired
Steve Aston
5
0
1
8
-
-
-
-
-
-
Retired
Class awards: 4, 5 & 10
Setting Out - Niall Banyard, Steve Aston, Martin Millerin, Matt Hewitt + others TBA?
Officials - CoC - Niall Banyard, SoM - Ian Parker, CM - Matt Hewiitt, Steward - Sarah Duffett, Scrutineer - Matt Hewitt, Marshals - Ian Parker, Matt Hewitt, Trevor Alexander