Dave Cuthbert Memorial RTV at Nellies Dell - 06/05/12 SS2
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tot
Position
Martin Millerin
10
0
2
2
0
0
1
0
2
-
-
7
Dave Cuthbert Memoral Trophy Winner - 1st in Class 10
Alan Braclik
4
0
0
2
5
0
1
0
4
-
-
12
1st in Class 4
Matt Hewitt
9
4
0
2
0
0
0
1
7
-
-
14
1st in Class 9
Jack Dewdney
4
0
2
2
0
0
11
0
1
-
-
17
2nd in Class 4
Garry White
5
4
6
2
0
2
0
1
2
-
-
17
1st in Class 5
Mark Furnell
9
4
5
2
1
4
0
1
0
-
-
17
2nd in Class 9
Mark Ambler
5
4
0
5
1
2
5
1
6
-
-
24
2nd in Class 5
Kevin Wood
4
0
9
4
6
1
4
1
2
-
-
27
 
Dave Osmond
5
1
1
1
6
1
11
1
5
-
27
 
Russell Vare
10
4
9
5
0
0
0
11
0
-
-
29
2nd in Class 10
Neville Dewdney
7
4
6
10
0
2
0
1
6
-
-
29
1st in Class 7
Alastair Cox
4
0
9
3
5
1
4
1
10
-
-
32
 
Andy Butcher
4
7
2
4
5
6
4
6
5
-
-
39
 
Alex Lyne
7
4
1
5
10
11
2
5
6
-
-
44
2nd in class 7  
Richard Gray
5
7
6
11
7
11
7
2
2
-
-
58
Spanner Man - Car park crunch....
Daniel Irwin
10
6
9
11
6
9
2
5
11
-
-
59
 
Bob Irwin
10
7
9
5
11
11
9
1
6
-
-
59
 
Richard Burgess
5
10
11
4
5
5
11
6
8
-
-
60
 
David Blackmore
5
Retired
Sam Sharp
5
Retired
Steve Aston
5
Scores to follow
Setting Out - TBA
Officials - Som - Ian Parker, CoC - Jor Stacey, Scrutineer - Mark Ambler and Matt Hewitt, Chief Marshal - Elton Jonsson and Ian Parker, Marshals - Ian Joyce, Sarah Duffett, Hugh Duffett