Brick Kiln RTV 20.11.11 - WS2
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tot
Position
Alan Braclik
4
1
2
1
0
5
2
0
1
12
1st in class 4
Mark Ambler
5
4
0
5
2
4
0
0
0
15
1st in class 5
Matt Hewitt
9
0
2
1
2
0
10
7
1
23
1st in modified class
Jack Dewdney
10
4
2
5
0
4
8
0
2
25
2nd in modified class
Tim Whishaw
4
1
3
6
1
3
8
6
0
28
2nd in class 4
Steve Aston
5
1
4
4
2
5
12
0
1
29
2nd in class 5
Chros Homewood
4
4
2
1
3
9
10
0
1
30
 
David Lindsay
4
5
2
6
0
4
8
3
4
32
 
Trevor Alexander
4
4
2
6
3
5
8
3
1
32
 
Joe Stacey
5
6
2
6
0
7
8
6
1
36
 
Garry White
5
1
9
6
3
8
3
0
8
38
 
Simon Brown
5
3
9
5
2
11
8
6
1
45
 
Niall Banyard
10
5
3
7
7
9
10
10
1
52
 
Russell Vare
10
5
2
5
11
9
10
4
7
53
 
Class awards: 4, 5 & amalgamated class (modified) 9 & 10
Setting Out - Hugh Duffett, Sarah Duffett, Steve Aston, Kevin Wood, Richard Salter, Garry White, Danni White, Chris Homewood, Josh Folkes, Ashley Bartlet
Officials - COC: Hugh Duffett, SOM/CM: Sarah Duffett, Scruts: Mark Ambler & Matt Hewitt, Marshals: Richard Salter, Kevin Wood, Anne Wood, Neville Dewdney, Elton Jonsson